Om Køge Nord Station

Den 2. maj 2014 udskrev Banedanmark, Køge Kommune og DSB i fællesskab en indbudt international projektkonkurrence om en ny station ved Køge Nord (Ølsemagle), hvor motorvej, S-bane og den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted løber sammen. Stationen skal fremme togtrafikken ved at tilbyde lette skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel, og danne udgangspunktet for en omfattende byudvikling omkring stationen.

Læs konkurrenceprogrammet.

Læs placeringsvurderingen for Køge Nord Station.

I alt 38 teams fra hele verden bød ind på opgaven. Kravene til deltagerne var, at de skulle tegne en bro med station og et dertilhørende parker og rejsanlæg. Fire hold blev prækvalificeret og den 14. november 2014 blev vinderdesignet offentliggjort på Køge Rådhus. Bag vinderdesignet står COBE & DISSING+WEITLING i samarbejde med COWI, som med Køge Nord Stations 225 meter lange gangbro har skabt et trafikalt center og hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, S-bane og motorvej mødes. Stationen blev indviet d. 31. maj og åbnede d. 1. juni 2019 samtidig med Den nye bane København-Ringsted.

Ud over det vindende team deltog yderligere tre teams i konkurrencen: Kengo Kuma & Asso­ciates (Japan), Gottlieb Paludan Architects (Danmark) og Arep Ville (Frankring). Læs dommerbetænkningen.

Et markant vartegn for grøn mobilitet

Med Køge Nord Station har teamet bag stationen skabt et markant vartegn for grøn mobilitet i hovedstadsregionen. Hovedgrebet er en bro, der binder Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, sammen med den eksisterende S-togslinje og den dobbeltsporede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Stationen bliver en ny port til København for de 90.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

Interiør

Det vindende forslag er en 225 meter lang, slanget gangbro, der lægger sig på tværs af trafikkorridorerne og forbinder øst med vest. En lukket sydfacade skærmer for det direkte sollys, og en åben nordfacade giver en fantastisk 180 graders panoramaudsigt over kulturlandskabet og de dynamiske linjer fra de befærdede trafikårer. Udsigten kan nydes både stående, gående eller bekvemt siddende på det langsgående møbel, der er indbygget i den sydvendte væg. Beklædning med trælameller gør indersiden af gangbroen varm og velkommende. Ydersiden derimod har et mere råt udtryk med perforerede stålplader, der matcher materialerne i den omgivende infrastruktur. Omkring broen og stationen former forpladser og stiforløb sig efter det flow af mennesker, der skal bevæge sig igennem stationen. Afstandene minimeres og pladserne gøres overskuelige, så der skabes et naturligt flow på gangstierne.

Den nye bane København-Ringsted

I perioden 2010-2019 anlægger Banedanmark Den nye bane København-Ringsted, en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og er Danmarks første højhastighedsbane. Ved at bygge en ny bane mellem København og Ringsted over Køge, bliver det muligt at få en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser.

Læs mere om Den nye bane.


Byudvikling ved Køge Nord Station

Med en station på den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted i kombination med en station på S-banen og de nye motorvejsramper på Egedesvej, bliver området Køge Nord et regionalt og trafikalt knudepunkt, samt en oplagt lokalisering for et større parker og rejsanlæg.

Det er Køge Kommunes vision, at Køge Nord Station og Køge Nord stationsområde udbygges gradvist i en intensiv udnyttelse af de stationsnære arealer, med mulighed for at kunne tiltrække erhvervs- og servicevirksomheder. Dette skal blandt andet ske gennem etableringen af et attraktivt bymiljø omkring den nye station, med fokus på service, effektivitet, tryghed og kvalitet i byrum og inventar.
Udbygningen af stationsområdet tager udgangspunkt i en basismodel bestående af en fungerende station, gangbro, adgangsveje og -stier samt et parker og rejsanlæg. Udbygning vil ske ved fortætning af parker og rejsanlægget evt. i en bygning, kombineret med kontor- og erhvervsservicebyggeri efterhånden som den nye stations store potentiale vil blive udnyttet.

Parkér og Rejs ved fjernbanen

På fjernbanesiden af stationen etablerer Køge Kommune et parkér- og rejsanlæg med 450 parkeringspladser, der står klar ved indvielsen af Køge Nord Station. Området ved fjernbanen er desuden forberedt til en udvidelse, så Køge Kommune i en senere fase kan etablere yderligere 250 parkeringspladser. Der bliver adgang til parkér- og rejs-anlægget fra Nordstjernen.
Ved stationsforpladsen etableres endvidere 240 cykelparkeringspladser, hvoraf 120 vil være overdækkede.

Parkér og Rejs ved S-Banen

På S-banesiden af den nye station etablerer Køge Kommune et parkér- og rejsanlæg med 200 parkeringspladser med adgangsvej fra Karlsvognen. Der etableres desuden 412 cykelparkeringspladser, hvoraf de 180 vil være overdækkede.

Køge Nord Station

Køge Kommunes visionsskitse

Køge Kommunes vision for byudvikling i Køge Nord er at styrke Køges position som regionalt knudepunkt for erhvervsudvikling og udnytte potentialet for området fuldt ud. Det er målet at udvikle og tiltrække virksomheder gennem etablering af attraktive erhvervsområder af forskellig karakter. Erhvervsområder er målrettet forskellige virksomheder fra de transporttunge erhverv i forlængelse af det eksisterende Skandinavisk Transportcenter til innovative virksomheder og kontor- og serviceerhverv i området ved Køge Nord Station.

Ølsemagle ligger som en kulturhistorisk perle i centrum af den nye erhvervspark. Det er Køge Kommunes vision, med afsæt i landsbyens strukturelle og kulturhistoriske kvaliteter at udvikle og fortætte Ølsemagle som boligby mod det stationsnære område med ca. 800-1.000 boliger eller ca. 2.100 indbyggere.

Læs mere om Køge Nord.